16oz ..... “Dog Hair, Don't Care" Mug ..... by Our Name Is Mud

mug mud 6005723 dog hair